Legitimitet

legitimitet

Begreppet legitimitet spelar en central roll i diskussioner om en stats agerande. Jag skulle vilja hävda att det är konstitutivt för vad vi menar med en stat, en “body politic”, att legitimitetsfrågan kan ställas i relation till den. Eller annorlunda uttryckt: legitimitetsbegreppet anger den specifika grammatiken för diskussioner kring. Teoretisk utgångspunkt och metod s. Webers legitimitetsbegrepp s. Material och avgränsningar: socialdemokratiska ledare s. 3. Analysdel s. Legal-rationell legitimitet: Erik Åsbrink s. Traditionell legitimitet: Stefan Löfvén s. Karismatisk legitimitet: Olof Palme. Offentliga sektorns verksamhetslogik. Kulturpolitiken har sökt sin legitimitet ”inom ramen för den offentliga sektorns verksamhetslogik: alla ska oberoende av bostadsort och social bakgrund ha tillgång till alla slags kultur på demokratiska villkor (ingen ska utestängas på grund av bristande resurser).” (Sven Nilsson). Dessa skäl får Barker att vilja införa ett moratorium för begreppet legitimitet. Inom statsrätten handlar legitimitet om huruvida en för staten central företeelse är förenlig med rättsprinciperna. För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. Vanligast är dock skräddarsydda skjortor någon beskriver och gokväll boktips en "ny" art som redan har beskrivits tidigare. Hämtad från " https: Sidan redigerades senast den 17 mars kl. legitimitet

Legitimitet - oktober 2016 slppte

Där kan det ofta ske glidningar mellan normativa och deskriptiva påståenden. Men vi har inga skäl att jaga efter referenten till dessa termer, inga skäl att betrakta dem som självständiga entiteter eller tillstånd som det är vår uppgift att studera. Men detta är ett randfenomen och kan knappast användas för att ifrågasätta begreppet legitimitet som sådant, eller legitimitet som en empirisk företeelse som kan studeras av samhällsvetare. Ordet kommer av det latinska legitimus , 'laglig', som är en avledning av lex med genitivformen legis , 'lag'. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

0 kommentarer